การออกแบบสอบถาม

การออกแบบสอบถาม
แบบสอบถาม คือ เอกสารที่นักวิเคราะห์ระบบสร้างขึ้นมาโดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ ที่มีความจะเป็นต่อ
การวิเคราะห์ระบบ โดยส่งไปให้ผู้เกี่ยวข้องตอบกลับมา การใช้แบบสอบถามนักวิเคราะห์ระบบ สามารถที่จะสร้างคำถามในแบบสอบถาม
เกี่ยวข้องเรื่องที่ศึกษา ด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ พฤติกรรมและคุณสมบัติที่มีความสำคัญกับองค์กร ผู้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต ผลที่ได้รับจากการใช้แบบสอบถามสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป
วางแผนการใช้แบบสอบถาม
1 ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้าคนที่คุณต้องการสอบถามนั้นมีกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ เช่น ตามสาขาย่อยของบริษัท
2 ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้ามีคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบจำนวนมาก และต้องการรู้สัดส่วนของกลุ่มคน
3 ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้าต้องการนำแบบสอบถามนั้นไปใช้เพื่อการศึกษา และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทางความคิดในการกำหนดทิศทางของโครงการระบบ
4 ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้าต้องการสืบค้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบในปัจจุบัน และดูว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใดเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป

การเขียนคำถาม (Writing Questions)
การใช้คำถามปลายเปิด
จะเป็นการตอบคำถามโดยให้ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ ซึ่งถ้าไม่มีการกำหนดขอบเขตของ คำตอบแล้ว จะไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็นไปตามที่ต้องการ ในการตั้งคำถามแบบเปิด จะต้องตั้งคำถามให้แคบเพียงพอที่คำตอบที่มีทิศทางเฉพาะ คำถามปลายเปิด
นี้จะมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่เป็นการสำรวจ วินิจฉัย เช่นต้องถามคำถามเกี่ยวกับทัศนะคติ
การใช้คำถามแบบปิด
คำถามปิด จะเป็นคำถามที่กำหนดคำตอบให้ตอบ การใช้คำถามปิดควรจะใช้เมื่อนักวิเคราะห์สามารถที่จะกำหนดรายการคำตอบได้อย่างชัดเจน คำถามแบบปิดทำให้ง่ายต่อตอบ เพราะมีทางเลือกของคำตอบ และง่ายต่อการแปลความหมายของข้อมูล ที่ได้รับจากการตอบ

แบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามออนไลน์

1 ใช้ภาษาที่ตอบสนองได้ดี ใช้คำที่เข้าใจง่าย
2 หลีกเลี่ยงการใช้คำถามที่เป็นคำเฉพาะให้มากที่สุด เนื่องจากอาจเป็นคำที่มีความหมายไม่ชัดเจน
3 ใช้คำถามที่สั้น กระชับ ได้ใจความ
4ไม่ใช้คำหยาบคาย
5 หลีกเลี่ยงคำที่มีความเอนเอียงต่าง ๆ ในคำถาม หรือคำถามที่มีเป้าหมายที่ต้องการคำตอบแบบใดแบบหนึ่ง
6 คำถามนั้นต้องมีเป้าหมายที่ตอบสนองได้ตรงกับที่ต้องการอยากรู้ คำถามที่ตั้งขึ้นมานั้นต้องแน่ใจว่าเป็นเทคนิคที่ถูกต้องก่อนที่จะใช้

การใช้สเกลในแบบสอบถาม
สเกล หมายถึง การกำหนดตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้แสดงคุณสมบัติ หรือลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดลักษณะของ
ข้อมูล สเกลจะถูกกำหนดเองตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น สเกลของปรอท ต้องการวัดอุทนภูมิ เข็มไมล์รถยนต์ วัดความเร็ว เข็มตาชั่ง
กิโลกรัม บอกน้ำหนัก
ส่วนสเกลของแบบสอบถาม คือ รูปแบบทางเลือกคำถามในแบบสอบถาม
พื้นฐานของการกำหนดสเกล
เหตุผลในการใช้สเกล นักวิเคราะห์อาจจะต้องการออกแบบสเกล มีเหตุผลดังนี้
1.วัดคุณสมบัติ และลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.วัดคุณสมบัติ และลักษณะของเรื่องใด จากแบบสอบถาม

http://www.surveycan.com
https://www.facebook.com/surveycan

การวัดผล (Measurement)
มีแบบฟอร์มที่ใช้เป็นสเกลวัดอยู่ 4 วิธี โดยทั้ง 4 วิธีจะแตกต่างกันที่ลำดับความแม่นยำที่ต้องการดังนี้
1.แบบนอร์มินอล (Nominal)
2.แบบออร์ดินอล (Ordinal)
3.แบบช่วง (Interval)
4.แบบเรโชว์ (Ratio)

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของคำตอบ
ความถูกต้องของคำตอบ คือการใช้แบบสอบถามนั้นวัดว่าจะได้ตามเป้าหมายในการนำมาวิเคราะห์หรือไม่ ตัวอย่าง ถ้าแบบสอบถามถูกใช้
เพื่อตัดสินใจว่าองค์กรนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่ ก็จะต้องตั้งคำถามให้ถูกต้องตามที่ต้องการเพื่อนำคำตอบนั้นมา
ตัดสินใจ
ความน่าเชื่อถือของคำตอบ คือ การแสดงให้เห็นว่า ถ้าแบบสอบถามนั้นใช้มาครั้งหนึ่งแล้วนำมาใช้อีกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และเหตุผล
เดียวกันแล้วยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดได้ผลเหมือนเดิม
การสร้างสเกล
การสร้างสเกลในการวัดนั้นถือเป็นงานที่ยาก ซึ่งปัญหาในการสร้างสเกลที่พบกันจะมีดังนี้
-การผ่อนผัน (Leniency)
-ความโน้มเอียงเข้าสู่ศูนย์กลาง (Central tendency)
-ผลกระทบฮาโล (Halo effect)
การออกแบบและการจัดการแบบสอบถาม
การออกแบบสอบถาม
การออกแบบสอบถามเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะมีผลต่อคำตอบที่จะได้รับ ถ้าคำถามมีจำนวนมากผู้ตอบมักจะไม่อยากตอบ
หรือคำตอบที่ได้อาจไม่เป็นจริง และผู้ตอบส่วนใหญ่มักไม่เต็มใจตอบมากนัก ซึ่งการออกแบบแบบสอบถามที่ดีจะมีส่วนช่วยจูงใจผู้ตอบ

รูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire format)
ให้เว้นช่องกว้าง ให้แบบสอบถามดูสะอาด น่าตอบ
เว้นช่องว่างในการตอบคำถามให้พอเพียงกับการตอบ กรณีถ้าเป็นคำถามเปิด และต้องมีสัก 3-5 บรรทัดเพื่อให้ผู้ตอบแสดงความเห็นได้สะดวก
ถ้าเป็นคำถามที่ต้องวงคำตอบ ซึ่งค่อยข้างจะคาดคะเนยาก ซึ่งทำให้เป็นการยากในการรวบ รวมคำตอบด้วย หรือกรณีเป็นแบบเช็คบล็อก
ให้ใส่วงเล็บและหรือช่องในการตอบ
-การจัดรูปแบบคำถามให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถ้าใช้เครื่องอ่านฟอร์ม ก็ต้องออกแบบให้เป็นไปตามแบบของเครื่องอ่านนั้น
-การออกแบบสอบถามให้มีรูปแบบสอดคล้องกัน เช่น ในแต่ละปัญหาจะมีกรอบสีเน้นที่คำตอบเหมือนกันหมด เนื่องจากจะทำให้ผู้ตอบ
ตอบได้เร็ว และผิดพลาดน้อย
การเรียงคำถาม
คำถามที่สำคัญในการตอบสนองควรเป็นคำถามแรก
กลุ่มของหัวข้อคำถามต่าง ๆ ควรเหมือนกัน หรือสอดคล้องกัน
ให้มีคำถามที่มีข้อโต้แย้งนำไปสู่ปัญหาน้อยที่สุด

การจัดการแบบสอบถาม
ตัดสินใจว่าใจว่าใครควรจะเป็นคนตอบแบบสอบถาม (Respondents)
ซึ่งจะต้องเป็นคนในกลุ่มเป้าหมาย และมีผลกระทบ หรือการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งขึ้นกับนักวิเคราะห์ระบบที่จะตัดสินใจ ในการเลือก
ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นจะขึ้นกับหน้าที่ ความสนใจที่มีผลกับระบบนั้น การใช้บริการของระบบนั้นกับบริษัท

วิธีการจัดการแบบสอบถาม (Methods of Administering the Questionnaire)
นักวิเคราะห์ระบบจะมีหลายความคิดในการจัดการแบบสอบถาม และเลือกวิธีการโดยดูจากสถานภาพของบริษัท ความคิดในการจัดการแบบสอบถามจะมีดังนี้
-การประชุมผู้ที่มีผลต่อการวิเคราะห์มารวมกันตอบแบบสอบถามพร้อมกันในเวลา เดียวกัน
-ให้แต่ละคนไปตอบแบบสอบถามแล้วนำมาคืน
-ให้กลับไปตอบคำถามแล้วกลับมาทิ้งไว้ที่ตู้ วิธีนี้ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด เพราะบางคนอาจลืมตอบ ทำหาย หรือตั้งใจลืม แต่ก็ให้อิสระต่อผู้ตอบรู้สึกว่าไม่ได้รับความกดดัน
-ส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ให้แก่พนักงานในแต่ละสาขา แล้วกำหนดวันให้ส่งกลับ
-หรือ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ E-mail วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็ว จัดเก็บและแสดงผลข้อมูลง่าย

http://www.surveycan.com
https://www.facebook.com/surveycan
02-583-9992 # 1535
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส์ จำกัด
Little big links co.,ltd
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค  ชั้น 5  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s