เริ่มกิจกรรม post-survey แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ กับ SurveyCan

กิจกรรมการทำสำรวจการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การพัฒนาองค์การตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในส่วนของมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ หรือ GES Online Survey นั้น
กรมการบินพลเรือน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นอีกกรมหนึ่งที่ได้นำระบบออนไลน์มาสำรวจความพึงพอใจก่อนจะเริ่มดำเนินการให้ข้าราชการในสังกัดได้กรอกลงระบบที่ ก.พ.ร. จัดทำขึ้น หรือ post-survey ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน เพื่อซักซ้อมให้บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อให้ได้ผลที่สะท้อนต่อผลการดำเนินงานจริง

รูปภาพ
กรมการบินพลเรือนได้เลือกที่จะนำ SurveyCan เข้ามาใช้ในการสร้างแบบสำรวจการพัฒนาองค์การแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์การตอบกลับอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาประเมินผลได้ทันที และช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมการทำสำรวจแบบออนไลน์นี้ สามารถช่วยประหยัดกระดาษได้หลายรีมเลยทีเดียว
ลองมาดูภาพกิจกรรมในวันที่กรมได้จัดทำ Workshop ซักซ้อมความเข้าใจการกรอกแบบสอบถามกันดูค่ะ
ตัวอย่างแบบสอบถามที่ได้สร้างจาก SurveyCan ที่ทางองค์กรของท่านสามารถนำไปใช้สำรวจได้:
– แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (ตามรูปแบบ ก.พ.ร.)

รูปภาพตัวอย่างแบบสอบถาม

รูปภาพ
ท่านสามารถใช้ SurveyCan สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถใช้บริการจากทางเราในการสร้างและวิเคราะห์ผลได้เบ็ดเสร็จ หากท่านคิดว่า SurveyCan จะมีส่วนช่วยท่านและหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หรือเริ่มใช้ได้ด้วยตนเองที่ http://www.surveycan.com/
https://www.facebook.com/surveycan
http://www.surveycan.com/
02-583-9992 # 1535
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิ้งค์ส จำกัด
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s