ประโยชน์ของการทำโพลสำรวจทางธุรกิจ

การทำโพลสำรวจความต้องการของผู้บริโภคจัดเป็นศาสตร์อีกหนึ่งแขนงที่นักการตลาดนิยมทำเป็นอย่างมาก สำหรับการใช้เป็นเครื่องมือผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโตภายใต้สภาพการแข่งขันที่โจทย์คือการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคเป็นตัวตั้ง จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ทุกองค์กรธุรกิจทั่วโลกนิยมใช้การทำโพลสำรวจเป็นทั้งแผนแม่บทหรือไม่ก็เป็นข้อมูลในการพัฒนางานทางด้านผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับบริษัทของตนเองอยู่เสมอ

แบบสอบถาม   เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวิจัย

แต่จะมีข้อแตกต่างตรงที่ประเทศไทยนิยมใช้ข้อมูลจากโพลสำรวจแค่เรื่องเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือการตั้งโต๊ะนำข้อมูลที่ได้มาเสนอต่อหน้าผู้บริหารภายในที่ประชุม ซึ่งดูไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเอาเสียเลย เนื่องจากโพลสำรวจสามารถให้อะไรได้มากกว่านั้นเมื่อเทียบกับเงินลงทุนจำนวนมหาศาลที่จ่ายไปแต่ละครั้งของการทำโพลในแต่ละประเด็น และต่อไปนี้คือประโยชน์ของการโพลสำรวจที่ผู้ประกอบการควรทราบ
1.สำรวจเพื่อทราบความต้องการสูงสุดของลูกค้า
ข้อนี้เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดสำหรับการทำโพลสำรวจทางธุรกิจ เพราะข้อมูลที่ได้จากการสำรวจอาจด้วยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ล้วนเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน ทำใ้ห้ผู้ประกอบการทราบความต้องการสูงสุดของลูกค้าได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการสูงสุดคืออะไร และสามารถจัดเรียงลำดับข้อมูลได้ตามความสำคัญอีกด้วย ซึ่งฐานข้อมูลส่วนนี้มีมูลค่ามหาศาลมาก เพราะสามารถนำไปใช้เป็นโมเดลทางธุรกิจเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับธุรกิจได้ต่อไปอย่างไม่รู้จบ
2.สำรวจเพื่อนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ
แน่นอนว่าบริษัทนมสดกับบริษัทน้ำอัดลมไม่สามารถใช้กลยุทธ์ตัวเดียวกันสำหรับทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าแตกต่างกัน ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าถ้างั้นกลยุทธ์สำหรับธุรกิจประเภทนี้ควรจะเป็นอย่างไร วิธีการหาคำตอบจึงต้องกลับมามุ่งที่การแสวงหาความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักก่อน เมื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาแล้วก็เป็นเรื่องง่ายที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเครื่องมือในการเอาชนะใจลูกค้า ซึ่งคำตอบก็จะมาจากโพลสำรวจ
3.สำรวจเพื่อจัด Target ของลูกค้าให้เหมาะสม
แม้ข้อมูลสำคัญที่ได้จากโพลสำรวจหลักๆ แล้วจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่เป็นข้อมูลแฝงทางสถิติซึ่งก็คือ “ข้อมูลเชิงกายภาพ” อาทิ เพศ อายุ การศึกษา เงินเดือน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้แม้จะไม่มีความสำคัญบนโต๊ะประชุม แต่ทว่ามีความสำคัญทางด้านการตลาดเป็นอย่างสูง เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทราบข้อมูลเรื่องการแบ่งส่วนทางการตลาดหรือที่เรียกกันว่า Market Segmentation ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบดำเนินกลยุทธ์ได้ด้วยความถูกต้องบนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับ Target ที่สุดด้วย
4.สำรวจเพื่อทำผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภค
ความจริงแล้วอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยหากผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตสินค้าแล้วจับยัดใส่มือผู้บริโภคแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะนั่นเท่ากับเป็นการสื่อสารการตลาดแต่เพียงฝ่ายเดียว และเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งโพลสำรวจความต้องการของผู้บริโภคจะช่วยเป็นคำตอบให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการได้ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด อันเกิดจากฐานข้อมูลที่ได้รับทราบความต้องการของผู้บริโภค
5.สำรวจเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดธุรกิจ
ถ้าผู้ประกอบการพิจารณาดูผลโพลสำรวจแบบถี่ถ้วนจะพบว่าผลสำรวจที่ได้มาจะมีประเด็นที่แตกแยกออกมาเป็นการเฉพาะประมาณ 5-8 % จากแนวโน้มความน่าจะเป็นทั้งหมด ซึ่งถ้าผู้ประกอบการวิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุผลจะทราบได้ทันทีว่าลูกค้าส่วนนี้ไม่ได้ตอบคำถามผิดแต่ประการใดเลย แต่พวกเขาอาจจะอยากได้สินค้าที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาดพร้อมทั้งคุณภาพที่เหนือกว่า ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้
6.สำรวจเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน
ธุรกิจที่สามารถแข่งขันในท้องตลาดได้สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ประกอบการต้องรู้ Position ของตนเองว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไร มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดรวมทั้งหมด ซึ่งโพลสำรวจทางธุรกิจสามารถให้คำตอบกับผู้ประกอบการได้ครบถ้วนทุกประเด็น และผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้วางแผนเพื่อต่อสู้กับผู้นำในตลาดและป้องกันการทำตลาดในกรณีที่บริษัทคู่แข่งเป็นฝ่ายตามได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด
7.สำรวจเพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์เป็นมืออาชีพ
ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจในสายตาประชาชนไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างกันได้ภายในวันเดียว แถมยังไม่มีขายในท้องตลาดอีกด้วย บางบริษัทจึงพยายามทุ่มเงินลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลเพียงเพื่อแสวงหาการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีอย่างเดียว โดยลืมมองว่าภาพลักษณ์ที่ดีเกิดจากการความพอใจของผู้บริโภค และการจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ทุกๆ บริษัทจำเป็นต้องทำโพลออกมาสำรวจเพื่อจะได้ทราบความต้องการของผู้บริโภคด้วย ตามหลักกลยุทธ์การบริหารในแบบฉบัับ CRM ซึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มักประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและมีภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพแฝงอยู่ในองค์กรด้วย

การทำโพลสำรวจมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมาก เนื่องจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการได้มาจากผู้บริโภคสามารถบ่งบอกถึงความต้องการสูงสุดที่พวกเขาคาดหวังจะได้รับจากผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการอยู่เสมอ จึงจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีฐานข้อมูลผู้บริโภคที่แม่นยำมาก พวกเขาจึงสามารถดำเนินกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะข้อมูลที่ได้จากการทำโพลสำรวจทางธุรกิจนั่นเอง

https://www.facebook.com/surveycan
http://www.surveycan.com/
02-583-9992 # 1535
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิ้งค์ส จำกัด
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s